herofis LIJI abt abt abt
abt abt
abt abt doper
Home Haberler Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar İle Röportaj…

Öncelikle İMSAD’ın Türk inşaat sektöründeki yeri ve amacını açıklar mısınız?

 Türkiye İMSAD, 52,3 milyar dolar olan yurt içi pazar büyüklüğü ve 21,3 milyar dolar ihracatı ile Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 14 oranında paya sahiptir. Ülkemiz cari açığına yüzde 224 pozitif katkı sağlayan inşaat malzemeleri sanayi, yüksek katma değer sağlayan Türkiye’nin gerçek ihracat lideri sektörlerinden biridir.

Kuruluşundan bu yana geçen 31 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 29 sektör derneği, 82 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleriyle birlikte, sektörde 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiriyoruz. İç pazardaki gelişmeleri yakından izliyor ve ihracatta ulaştığımız başarının artarak sürdürülebilmesi için dış pazarları yakından takip ediyoruz.

İnovatif sanayi ürünleri ve küresel markaları ile dünya pazarlarında ülkemizi birinciliğe taşıyan Türkiye İMSAD üyeleri, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında önemli kilometre taşları olmuşlardır. Türkiye İMSAD olarak, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 30’dan fazla alt sektörü temsil etmekteyiz. Çimento, demir-çelik, seramik, alüminyum, yalıtım malzemeleri, gaz beton, yapı kimyasalları, cam, doğal taş, sağlık gereçleri ile tesisat malzemeleri ve ısıtma-soğutma elemanları gibi önemli alt sektörlerin temsilcisi olan sanayiciler ve sektörel dernekler Türkiye İMSAD’ın üyeleridir. Avrupa Yapı Malzemeleri Konseyi CPE’ye üye olan, 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

 Bizler her ne kadar izlesek de, okuyucularımızın sizin ağzınızdan duyması için, 2015-2017 yıllarını kapsayacak yönetiminizin, bu dönemde amaçladığı yönetimsel, mali geliştirmelerle dernek tanıtımı konusundaki hedeflerinizi açıklar mısınız?

Türkiye İMSAD olarak, inşaat sektörünün önde gelen paydaşlarıyla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi olarak, hayata geçirmeyi planladığımız ‘Güvenli Yapı Malzemeleri Eğitim Merkezi’ ile ülkemizde kaliteli ve güvenli yapı malzemeleri bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürüteceğimiz projenin taslak planı tamamlandı. Bugün ülkemizde yanlış yapılanmanın temelinde yapıda kalite bilinci ve kültürünün zayıflığı yatmaktadır. ‘Güvenli Yapı Malzemeleri Eğitim Merkezi’ ile Türkiye’de yapı kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Geleceğimizin yetişkinleri olan 6-13 yaş arası ilköğretim öğrencilerine afetlerle ilgili özel eğitim programlarının uygulanacağı bu merkezde, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinin de dayanıklı, güvenli inşaat malzemeleri konusunda kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyoruz.

Dernek olarak, inşaat malzemelerinin kalitesinin artması ve sektöre bilinçli kalifiye insan yetiştirilmesi konularında çalışmalarınız var mı? Kısaca bunlardan bahseder misiniz?

Ülkemizde, inşaat sektöründe istihdam, tarım dışındaki tüm sektörler arasında ilk sırayı almaktadır. İnşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısının da toplam istihdam içindeki payının yıllar itibariyle arttığını görüyoruz. Sektörün istihdamı 2015 Ocak ayında 1,7 milyon kişi olmuştur. Aynı dönemde inşaat sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı da yüzde 6,7 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye İMSAD ise üyesi olan 82 sanayi firması ve 29 sektör derneği ile birlikte bugün ülkemizde 1,5 milyon istihdam sağlamakta ve toplam nüfusumuzun yüzde 7,5’unu temsil etmektedir.

İnşaat malzemesi sanayii açısından değerlendirdiğimizde, nitelikli işgücünün kritik bir role sahip olduğunu görürüz. Bu konu, teknoloji odaklı sektöre dönüşümde önemli bir eşiktir. AR-GE elemanından başlayarak denetim uzmanına kadar uzayan bir zincirde sektör nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

Önümüzdeki 10 yılın temel toplumsal gereksinimlerini ve bina-konut özelliklerini dikkate aldığımızda, daha hafif, esnek, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarının yanı sıra çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin şekilde faydalanılan malzemelere ve binalara yönelim olduğunu görüyoruz. Bu trend, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve sektörün büyümesinde de temel oluşturuyor. Bu açıdan kamu kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayicilerimizin aralarında çok kuvvetli işbirliği içinde olmalarına ihtiyaç var. Güncel teknolojinin ihtiyacını karşılayacak mimar, mühendis düzeyindeki işgücünün yetiştirilmesi için sanayi ve üniversite diyaloğunun geliştirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de ara eleman sıkıntısı da uzun yıllardır ülkemiz gündemindeki bir konu. Ara elemanların yetiştirilmesi için 2 yıllık yüksek meslek okullarının, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle son yıllarda gelişen köprü, havaalanı gibi mega projelerde çalışacak kaynakçı, montör, cephe montajı gibi kalifiye eleman bulunmasında zorluk çekiliyor. Bu da bize meslek liseleri ve mesleki yeterlilik eğitimi veren eğitim kuruluşlarında kapasitesinin artırılması ve daha çok sayıda bu nitelikteki ara eleman ihtiyacının karşılanması gerektiğini gösteriyor.

Meslek liselerinden üniversitelere ve sertifika programlarına kadar uzayan bir zincirde, eğitim kurumları sektörün gelişmesinde kuşkusuz anahtar role sahip.  Dolayısıyla hangi alanda ne kadar nitelikli uzmana ihtiyaç olduğunun tespit edilerek, stratejik kararların bu yönde alınması temel çözüm olacaktır.

Öte yandan Çalışma Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda, ustaların belgelendirilmesine ilişkin bir çalışma yürütmekte ve bu konudaki mevzuat hazırlıkları devam ediyor. Türkiye İMSAD olarak üyelerimizden bazıları da Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Ustaların Belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Kurum olarak amacımız, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Ustaların Belgelendirilmesi yönünde yapılan çalışmaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve bu çalışmaları desteklemektir.

İlgili yasalara göre 2017 yılına kadar Türkiye’de tüm ustaların belgelendirilmesi hedefleniyor. Ancak belirtmek isterim ki, belgelendirmenin gerçekçi olarak yapılması ve bu çalışmaların eğitimle desteklenmesini, uygulamada yer alması gerektiğine inandığımız önemli bir konudur. Hem etik açıdan hem de gerçekçi belgelendirme yapılabilmesi açısından, belgelendirme konusunda sınav yapacak olan kurumlar ile eğitim verecek kurumların da ayrı ayrı kurumlar olarak çalışması gerektiğine inanıyoruz.

 Ülkemizde genellikle inşaatlar sadece insanlar için yapılmakta ve çevresel etkileri göz ardı edilmektedir. Yönetiminiz, çevreye daha duyarlı ürünlerin kullanılması ya da projelendirilmesi konularında çalışma yapmayı planlıyor mu? Açıklar mısınız?

Bugün inşaat sektöründe firmaların stratejisini destekleyen iki konunun ‘uluslararasılaşma’ ve ‘farklılaşma’ olduğunu belirtmek isterim. İnşaat malzemesi üreticileri bu iki alanda da çok başarılı ürünler ve projeler gerçekleştirmektedirler. Bilindiği gibi sürdürülebilir kentleşme ve çevrenin korunması amacıyla dünya çapında alınan önlemler, inşaat sektöründe inovasyonu zorunlu kılıyor. Biyo-teknoloji ve nano-teknoloji gibi yeni teknolojilerin kullanılması sayesinde, inşaat malzemelerine doğal yetenekler kazandırılmakta, çelik, çimento, cam gibi malzemelerin özellikleri iyileştirmekte, daha hafif malzemeler üretilmekte, enerji verimlilikleri ve dayanıklılıkları artırılmaktadır. Bu bakımdan inovasyon, sektörümüzde farklılaşmanın temel unsurlarından birisidir.

 Yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar, hem üretim maliyetlerimizin düşürülmesi hem de farklılaşan müşteri taleplerinin karşılanması açısından önemli bir konu. Özellikle katma değerli ürünlerin imalatı, dış pazarlardaki rekabet gücümüzü ve iş yapma potansiyelimizi artırıyor. Türkiye İMSAD olarak, 2023 yılı için belirlenmiş ulusal hedeflerimizden biri, üretim ve ihracatımızda ileri teknoloji ürünlerindeki payını yüzde 5’lerden yüzde 20’lere çıkarmaktır.

Türkiye’nin AR-GE teşviki uygulamalarında, teknoloji ve inovasyon desteklerinin doğrudan ürün ve süreç geliştirmede kullandırmasının da sektörümüzün gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dünyadaki örneklerde olduğu gibi, yenilikçi ürünleri kullanan Türk tüketicilerinin teşvik edilmesi, hem yenilikçi ürünlere olan talebin artırılması hem de teknoloji ve inovasyon harcamalarında geri dönüşümü hızlandıracaktır.

Sanayimizin teknolojik kapasitesi ve yeteneklerinin artırılması için de daha fazla AR-GE personelinin yetiştirilmesi ve istihdamı gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye İMSAD, bu alanlarda Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak üzere her türlü işbirliğine hazırdır.

2015 yılında düzenleyeceğiniz veya katılmayı planladığınız en önemli etkinlikleri kısaca özetler misiniz?

Geçtiğimiz yıl “Güvenli Yapılar Yol Haritası” raporumuzda, güvenli yapıların inşası için ülkemizde sürdürülebilir bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladık ve Türkiye’de acil olarak Ulusal Bina Yönetmeliği’ne ihtiyaç olduğuna dikkat çektik. Bu yönetmeliğin hazırlanmasında gerekli alt yapının oluşturulması için Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu (UBYP) kurma çalışmalarına başladık. Platformun ‘Kuruluş Esasları Dökümanı’nı hazırladık ve ilgili birimlerle paylaştık. Bu yıl odaklandığımız önemli projelerden birisi, bu platformu hayata geçirmek olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu yönde gerçekleştirmeyi planladığımız Çalıştay da, bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olacaktır.

2009 yılından bu yana düzenlediğimiz ve inşaat sektörünün en etkin bilgi, vizyon-fikir paylaşım platformu olan Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin bu yıl 7’incisini düzenleyeceğiz. Ekonomideki gelişmeler ve inşaat sektörüne yansımalarıyla ilgili olarak aylık düzenli olarak yayınlandığımız ekonomi raporları ve her üç ayda bir özel gündemli sektör odaklı gündem buluşmaları toplantılarımız da devam edecek.

Türkiye’de sektöründe bir ilk olan İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi’ni ise bir yıllık çalışmanın ardından 2015 Ocak ayından itibaren yayınlamaya başladık. İnşaat malzemesi sanayi faaliyetlerinin ve sektörün gelecek beklentilerinin periyodik olarak ölçüldüğü endeks ile ülkemizin ekonomi yönetimi ve sektörün ilgili tüm tarafları arasında sağlıklı ve düzenli bilgi akışını sağlamayı sürdüreceğiz. Yine farklı konu başlıklarına odaklandığımız ve sektörün gelişmesine katkıda bulunduğuna inandığımız araştırma raporları yayınlayacağız.

Yapı Fuarı – İstanbul, Türk yapı sektörünün en büyük yapı malzemeleri fuarıdır. Yeni teknolojilerin ve ürünlerin sergilendiği bu fuar, bir tarafta uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparken, öte yanda yeni iş fırsatları ve ticari bağlantılarla sektörün en büyük iş platformu işlevini görmektedir. Türkiye İMSAD olarak, her yıl üyelerimizin büyük bir bölümünün katılımıyla yer aldığımız Yapı Fuarı’nda, bu yıl kurum olarak standımızda ziyaretçilerimizi ağırladık. Yapı Fuarı, gelecek yıllarda da önemli etkinliklerimiz arasında yer alacak.

Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz mesajlarınız nelerdir?

Sektörümüzde geliştirilecek işbirlikleri, dış pazar kadar iç pazarda da yaşamsal öneme sahip. Dünya ekonomisinde beklentilerin altında kalan büyüme ve bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler, doğal olarak ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle uzunca bir süreden beri Türk inşaat sektörünün yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekiyoruz. Kamuda ilgili tüm birimlerle beraber, müteahhit, mimar-müşavir ve inşaat malzemesi sanayicileri olarak işbirliği içinde çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü sürdürülebilir büyümeyi de ancak bu işbirlikleri ile aşabileceğimizi düşünüyoruz.

 

Turkey IMSAD General Manager Fethi Hinginar

 In our interview with IMSAD General Manager Fethi Hinginar, he indicated that they own 14% of Turkey’s export with 21.3 billion dollars out of 52.3 billion dollars of exportation. He also indicated that they are planning to start a civil society initiative “Secure Construction Materials Education Center” with construction sector’s shareholders with the aim of  extending the concious for secure construction materials.

 

 

 

Turkiye IMSAD_Logo

Translate »